Az alábbi gombokra kattintva megtekintheti a dokumentumokat PDF formátumban.

Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

Adatkezelési tájékoztató. 2

I./ Általános információk. 2

1./ A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei 2

2./ Alapelvek. 2

II./ Biztonsági intézkedések. 3

1./ A Társaság az alkalmazottaival szemben az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza. 3

2./ Védelmi intézkedések. 3

III./ Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adatfeldolgozás. 4

1./ Termékvásárlás üzletben. 4

2./ Hírlevél feliratkozás online. 4

3./ Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, elküldése. 4

IV./ Az Érintett jogai 5

1./ Törlés kérése. 5

2./ Tájékoztatás kérése. 5

3./ Visszajelzés és hozzáférés. 5

4./ A helyesbítéshez való jog. 6

5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog. 6

6./ A tiltakozáshoz való jog. 6

7./ Visszavonás. 7

8./ Adatkezeléssel szembeni panasz. 7

9./ Adathordozhatósághoz való jog. 7

V./ Adatok továbbítása. 7

VI./ Adatvédelmi incidens kezelése. 8

VII./ Panaszkezelés. 8

1./ Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek. 8

1.1./ Panaszügyintézés helye –adatvédelmi sérelmek esetén. 8

1.2./ Panaszügyintézés módja. 8

1.3./ Jogérvényesítési lehetőségek. 9

VIII./ Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása. 9

Adatkezelési tájékoztató

I./ Általános információk

1./ A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei

Cégnév: MORAMED Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(a továbbiakban: Társaság)

Bejegyző Bíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09 09 026074

Székhely: 4030 Debrecen, Galamb utca 21.

Adószám: 24946731-2-09

Közösségi adószám: HU 24946731

Telefon: +36 52 795421

E-mail cím: info@moramed.eu

Számlavezető pénzintézet I.: OTP Észak-keleti r.

Számlaszám I.: 11738015-20008330-00000000

Számlavezető pénzintézet II.: OTP Hajdú-Bihar m. Belföldiek Devizái

Számlaszám II.: 11763385-45684887-00000000

Tárhely szolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@mhosting.hu

 

2./ Alapelvek

A Társaság jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A személyes adatok kezelése során az alábbi elveket vesszük figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: A személyes adatokat pontosan és szükség esetén naprakészen kezeljük;
 • Korlátozott tárolhatóság;
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • Elszámoltathatóság: A Társaság felelős az alapelveknek való megfelelésért;
 • A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

II./ Biztonsági intézkedések

1./ A Társaság az alkalmazottaival szemben az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza

A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

2./ Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • az adatkezelést végző munkatársunk a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 • az adatkezelést végző munkatársunk a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazzuk:

 • az adatkezelés során használt számítógépeket kizárólag az arra jogosult személy használja;
 • a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
 • amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodunk;
 • mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozzuk illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

 

Társaságunk jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásának helye a Társaság székhelye.

Az adatok fizikai tárolásához a Társaság az alábbi tárhelyszolgáltató szolgáltatásit veszi igénybe:

Tárhely szolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@mhosting.hu

III./ Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adatfeldolgozás

1./ Termékvásárlás üzletben

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adatok továbbítása
Neve Beazonosítás, számlázás Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§ – GDPR 6. cikk. (1) b és c. Art. (2017. évi CL) törvény 202.§-205.§-ában rögzített elévülési ideig Könyvelő tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére
E-mail cím  

Kapcsolattartás, kommunikáció

Szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) b. teljesítést követő 5 évig, vagy a garanciális idő végéig Tárhely szolgáltató részére
Telefonszám Tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére
Számlázási név, cím Számla kiállítása Jogszabályi kötelezettség teljesítése Áfa tv. 169.§ – GDPR 6. cikk (1) c Art. (2017. évi CL) törvény 202.§-205.§-ában rögzített elévülési ideig Könyvelő, tárhelyszolgáltató
 

Fizetési mód

Számla kiállításához és a megrendelés teljesítéséhez szükséges Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§ – GDPR 6. cikk (1) c Art. (2017. évi CL) törvény 202.§-205.§-ában rögzített elévülési ideig Könyvelő, tárhelyszolgáltató

2./ Hírlevél feliratkozás online

Azon érdeklődők, a moramed.eu oldalt látogatók, akik Szeretnék e-mailben értesülni a Társaságunk ajánlatairól, feliratkozhatnak Hírleveleinkre. A hírlevélre történő feliratkozást követően Társaságunk visszaigazoló e-mailt küldd az Érintett részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

Az adatkezelést az alábbi táblázatban foglaltuk össze az átláthatóság érdekében:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adatok továbbítása
Név Megszólítás  

Önkéntes hozzájárulás

 

Leiratkozásig

 

Tárhely szolgáltató részére

E-mail cím üzleti partnerek érdeklődéseinek felkeltése, társaság tevékenységének népszerűsítése

 

3./ Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, elküldése

A moramed.eu/kapcsolat menüpont alatt Társaságunkkal felveheti a kapcsolatot, üzenet küldhet. A kitöltött űrlapot Társaságunk levelezőrendszerünket keresztül kapja meg, külön rendszert nem üzemeltet. Az űrlap és a levelezés során történő adatkezeléssel kapcsolatos adatok:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adatok továbbítása
Név Megszólítás, beazonosítás Önkéntes hozzájárulás Szerződéses jogviszony létrejötte esetén az adatokat a III/1. pont szerint kezeljük, ellenkező esetben az utolsó üzenetküldést követő 1 év elteltével töröljük E-mail tárhely szolgáltató részére
Telefonszám Kommunikációs csatorna
E-mail
Cég neve Beazonosítás
Üzenet tartalma Kérés megválaszolása, kommunikáció

IV./ Az Érintett jogai

1./ Törlés kérése

Az Érintett a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Társaságunk nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a vásárlás során Társaságunk számlát állít ki az Érintett részére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a vásárlás dátuma, teljesítés dátuma, vásárolt termék, valamint összege a számlán azt követően is megmaradnak, ha az Érintett vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig.

2./ Tájékoztatás kérése

Az Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet Társaságunktól a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágosítást kérni. Az Érintett bármikor kérheti Társaságunkat, hogy személyes adataiba betekinthessen. A Társaság, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

3./ Visszajelzés és hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat – hírlevélre történő feliratkozás és a kapcsolati űrlap kitöltését – követően a visszaigazoló e-mailben az Érintett rendelkezésére bocsátja. A megadott adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre és a Társaság e-mail fiókjában történik a tárolásuk.

4./ A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy adatainak módosítását kezdeményezze az info@moramed.eu e-mailcímre vagy a Társaság székhelyére megküldött levelével. A levélben az Érintettnek fel kell tüntetni a megváltozott adat kategóriáját, valamint az új adatot. A Társaság az adatváltozást az e-mail vagy postai levél megérkezését követően veszi figyelembe.

5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Társaság ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • A Társaságnak már nincs szüksége az érintett személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Eladó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6./ A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

a.       az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy

b.       az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett által a Társaság részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Az Érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Társaság központi e-mail címére. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve, ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az Érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

7./ Visszavonás

Az Érintett jogosult arra, hogy az áru átadását követően bármikor visszavonja azon nyilatkozatát, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a Társaság a leadott adatait az utolsó megrendelés leadását követően is tárolhatja. Amennyiben ezen kifejezett hozzájárulását az Érintett visszavonja, a Társaság haladéktalanul törli az Érintett által megadott, hozzájáruláson alapuló adatokat. A hozzájárulás visszavonására e-mailben, postai levél formájában van lehetőség.

8./ Adatkezeléssel szembeni panasz

Az Érintett jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a felügyeleti hatósághoz, melyről bővebben a VII. pont alatt kap információt.

9./ Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság abban az esetben, ha az adat kezelése az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a Társaságot, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az Érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

V./ Adatok továbbítása

Az Érintettől kapott személyes adatok közül az Érintett nevét, lakcímét, vásárolt árut kizárólag a vele megbízási szerződésben álló könyvelője részére adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése (számlázás) érdekében.

Az Érintett a termék megrendelésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kiállított számlát a Társaság a vele megbízási szerződésben álló könyvelési feladatokat ellátó vállalkozó részére továbbítsa.

A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló tárhely szolgáltatóhoz a megadott adatok továbbításra kerülhetnek.

VI./ Adatvédelmi incidens kezelése

 

A Társaság, amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

A Társaság adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A Társaság a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az adatvédelmi incidens felismerését követően a Társaság megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a Társaság képviseletében eljáró vezető az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

VII./ Panaszkezelés

1./ Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

1.1./ Panaszügyintézés helye –adatvédelmi sérelmek esetén

Az Érintett a Társaság adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Társaság 1./ pontban rögzített elérhetőségein terjesztheti elő.

1.2./ Panaszügyintézés módja

A Társaság a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Társaság az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Társaság az elutasítás indokáról tájékoztatja az Érintettet.

1.3./ Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036-13911400, www.naih.hu)

VIII./ Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A Társaság az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.

A Honlapon fellelhető űrlapok kitöltésének feltétele az Érintett részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismerete és elfogadása, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Társaságot nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2021. november 1.